logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6

... zo Stanov občianského združennia PDF Tlačiť E-mail

TUSK
Podzáhradná 76, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovenska republika.

Ciel' činnosti občianskeho združenia

     Občianske združenie si vytyčuje za cieľ vytvárať podľa svojich možností a možností členov občianskeho združenia podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä vo futbale, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a prispievať tak k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopnosť a teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického aj duševného zdravia a zdatnosti, k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času detí, mládeže aj dospelých a na rozvoj ďalších aktivít, ktoré sú v súlade s cieľom občianskeho združenia.

Za prvých členov správnej rady občianskeho združenia TUSK sú týmto ustanovení:

RUDOLF NEMEC
ATTILA CSÖLLEI
LADISLAV FÜLÖP
ÁRPÁD FERENCZ

Za prvého predsedu občianskeho  združenia  TUSK je ustanovený
Rudolf Nemec, Podzáhradná  76,  821  06  Bratislava

Členstvo v občianskom združení

1)  Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.


2)  Členom občianskeho združenia sa môže stať každý, kto súhlasí s cieľmi jeho činnosti a stanovami občianskeho združenia. Členstvo osoby vzniká na základe písomného rozhodnutia správnej rady. Členstvo v občianskom združení môže . byť  podmienené úhradou členských príspevkov, a to spôsobom a vo výške určenými správnou radou.
Členský príspevok sa stanovuje na 30€ štvrťročne pre dospelého člena a 10€ štvrťročne pre nezaopatreného člena rodiny do veku 25 rokov
3)  Členmi občianskeho združenia môžu byť aj právnické osoby.
4)  Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia pripravného výboru občianskeho združenia.

Práva a povinnosti člena občianskeho združenia

1)    Každý člen má právo:
a)  byť informovaný o činnostiach a riadení občianskeho združenia,
b)  podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
c)  obracať sa na orgány občianskeho združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d)  predkladať' návrhy na činnosť' a aktivity občianskeho združenia a návrhy, o ktorých budú rozhodovať volené a menované orgány občianskeho združenia.
Členovia občianskeho združenia majú právo využívať športové potreby a športové oblečenie bezplatne.
Účasť na športových aktivitách, ako napríklad pravidelné futbalové tréningy a turnaje organizované občianskym združením sú taktiež bezplatné
2)    Kazdý člen občianskeho združenia je povinný:
a)  dodržiavať stanovy občianskeho združenia a právne predpisy,
b)  aktívne podporovať ciel' a činnosť občianskeho združenia podľa svojich možnosti a schopnosti, právnické osoby v rámci  dovoleného (zákonného) rozsahu ich činnosti,
c)  navrhovať uskutočňovanie projektov občianskeho združenia v prípade, ak by mohli byť občianskemu združeniu na prospech pri napĺňaní cieľa činnosti občianskeho združenia,
d)  ochraňovať' a zveľaďovať majetok a know-how občianskeho združenia.


Pre nečlenov (hostí) sa stanovuje účastnícky poplatok na pravidelných futbalových tréningoch na 3€ za každú účasť.